Song - Mangalam Kriti of Devi Ashta Lakshmi in Sowraashtiram Ragam(Jagannaadhan Hari Priyae)

Modified: 2023/07/26 07:42 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Sowraashtiram
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy

Pallavi

Jegannaadhan Haripriyae Sri.Maha Lashmi-sakala
jeevajothi rupiNi nithyasubha mangaLam ||
(Jegannaadhan)

Anupallavi

Jebhathabha munivar bhakthar-naeya VaishNavi
jaadhimullai nidhamthuuvi thuthipaadi karamkuviththaen

Saahithya Chittaaswaram

AdhiViira GajaVijaya DhanaDhaanya Santhaana
aanandha Aiswarya ashta Lakshmi-charaN ||
(Jegannaadhan)

CharaNam

poRkudam karam yendhum padhmaasana thiruchchelvi
paaRkatal vaasi Bhaakya Lashmi-yen
chinthaiamar SriDevi chandhran sodhari-Hari
manthra Ganapriyae ambihae thanjam-ammaa

Saahithya chittaaswaram ||
(Jegannaadhan)