Song - Kriti of Lord Krishna in Sahaanaa (KaruNai VeaNdum)

Modified: 2022/04/21 04:11 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song

Ragam Sahaanaa
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy

Pallavi.

KaruNai Vendum Karunanidhi thakka
Tharunam Vanthennai Kaaka vendum ||
(KaruNai Vendum)

Anupallavi.

Arumai aRinthunaan arugu vanthen
Karumega Vannaa Ganapriya Madhusudhana

Chittaswaram.

R, Gm - pmD, - NsP | Dp - Pm - gm | R, - rg - grs ||

sPp - mmDd - Ns - nsR | R, Gm - rg | grs - NsD ||

Dd - mmDd - rgmpm - Dd |sR - gm Pm | D - spm - Dd ||

R, NsP - S, Pgmr | P, Srgm | pmgm - rgrs || ns =
(KaruNai Vendum)

Charanam.

Saarum Adiyaarai kaaththidum Rakshaga -vinai
Thiirumvazhi yethendru chppu Kanna-Kan
Paarum Krishna meian bodenrum
Kaaarunya murthi yasodai myindha

Chittaswaram ||
(KaruNai Vendum)