Song - Kriti of Devi Lakshmi in Shanmugapriya Ragam(Nin Kataakshkshm)

Modified: 2023/07/26 07:01 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Shanmugapriya
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy
Pallavi.

nin-kataakshksham nithamvaeNtum thayaipuri ambhihae
Padhma loachani Padhma naabhan Ganapriyae ||
(nin- kataakshksham)

Anupallavi.

enRum-nin padhamSaevikkum atiyaen enakkaruLum
sugapoaga anukraga amutha surapiyae

ChittaaSwaram.

P , S , P ; srgS , | ; p d n P , | ; s r g M, ||

Mm - ggMm -rgMm - srg | M- d p m - n d p | s n d- gmpd n ||
(Nin Kataakshksham)

CharaNam.

ashtoaSthra satha-naama Sthoasthra raSihae-en
AthmaShaantha thrikaala-njaani karuNaikkatalae Srivaralashmi
loakadharma prakaashiNi-en chinthaikuLi rum-chanthrarupiNi
kamalavaaSini Moahini Amirtha vaahini

ChittaaSwaram. ||
(Nin Kataakshksham)