Song - Planet Kriti of Bhudha Bhagavaan (Mercury) in Naattai Ragam "Varam VeeNdi CharaNpuguntheen"

Modified: 2021/02/08 05:06 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song

Ragam Naattai
Talam Rupakam
Composer GanasaraswathyPallavi

VaramVeeNdi CharaNpuguntheen Bhagavaane BhudhaBhagavaane
KaruNaa Saaharaa NjaanaVidhyaa kaaraa ||
(Varam VeeNdi)

Anupallavi

ChirampaNintheen AdhiChidhambara ThiruveNkaadu SthalavaaSaa
Thaaraa Chandhran moha chelvaa

Saahithya ChittaaSwaram

maragatha pathakkam veNkaanthaL malarthavazh
pachchaivarNa vaSthra kuthirai vaaganaa
mithuna kanniraaSi Dhevaadhi Dhevaa
pachchai(paasi)payiRu niveedhanapriya RigVeedha adhipathiye ||
(Varam VeeNdi)

CharaNam 1

kadumthavam cheithaayo SweedhaaraNyar aruLkitta-nin
pugazhGanam paadinaaro saiva-samaya kuravar-naalvar
pathineezhu-NaaL pathineezhu dhiibam-yeRRi unaith-thozhudheen
thrii-thiirththa thrii-virutcha ruthra-kayaa vaaSaa

Saahithya ChittaaSwaram ||
(Varam VeeNdi)

CharaNam 2

niiyeegathi prabho-yem kalvikalai nitham oonga
niiyeegathi prabhoa-naaLum Arokya nalampeRa
niiyeegathi prabho-yem thozhil nudpam naaLumvaLara
niiyeegathi prabho-nidham kaNNirangi niiaruLvaai

Saahithya ChittaaSwaram ||
(Varam VeeNdi)