Song - Varnam , Pada Varnam of Shiva in Todi(Nilakantaa Thrineethra)

Modified: 2020/12/27 06:13 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Todi
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy
Pallavi

d p d p D m P d p p m m g m | ; m g m p d n | n d d m g p g r ||
Ni. . . la kan. . . . . taa. . | thri . . . . . | . . . . . neeth . . ||

s s S r - G m g m p d n d d m | g m d n s r n s | p d m p m G r ||
raa . paa . dha . ma . . . lar . . . | thu . . . nai . . . | I . . . . yaa . ||

r s n - n d d - M d M d n – n d d | ; g m d N - s | r s n d n s r s ||
. . ni ran . . jan . ni . pri . yaa. | . Saa . ma . Ga | na . . ra . si . haa ||

Anupallavi

; D , G , R ; R d r | R - r r n D , | ; m d d d d m ||
Kaa . la . mum . Om Na ma | Shi vaa . . Om | . Na ma Shi vaa. . ||

g P G , r s S R G M | P , g M p d | n d - p d m - p P ||
ye na chol . lum . a di yeen ye | nai.kaa th tha ru | la . kru bai . pu ri ||

Mukthayi Swara Saahithyam

P , d N D , M d d D , | s r n S , P | d p m D d D ||
Shan . ka raa . Gan gaa dha raa . | Sam . bho . . Ma | haa . . De . vaa ||

P ; d N - n d d m G G , | g P , G r | S R G ; ||
Chan . . ra She . . . ka ra | Je ga . jee va | rak sha gaa . ||

Madhyama kalam

S r G m p p M M D P | g m d n s r n s | p d m p m G m ||
Pan cha manth ra naa ma . vi no dhaa | san.cha lam el. .lai | eni.than.jam than jam ||

(Nilakanta)


Charanam

a.) P , d n , s n d M , p g r r | S , P d n d | p d p d N D ||
Nam . bi . . ni . dham. tho. . zhu | theen. Ambi ghee . | naa . . . dhaa . . ||

b.) p d n s r s n d M , g do | do do do | do do do ||
Nam. . . bi . ni . dham . thozhu | theen Ambighee | naa dhaa ||

c.) d n r r s n D M , g do | do do do | do do do ||
Nam . bi . . . ni dham . thozhu | theen Ambighee | naa dhaa ||


Eththukadai Swara Saahithyam


1.) M ; ; R g M p d n D | m d P ; g m | d n s r s r n s ||
Kaal . . maa . ri thaan . ta va | maa . dum . aa . | nan dha ku . . . thaa . ||

(Nambi nitham)

2.) p p d m D P g p m g R S | S R G M | g m d n s r S ||
Kaa . . raik . kaal Am. . . maik ku | a rul than tha | E . . . swa . raa ||
(Nambi nitham)

3.) m M , R g m M , N n D | d M g p g r , | S R G G ||
Kal laal . arch chith tha a . di ya . | nuk . . ku . . . | a ru li naai ||

S R G M m p d p d p D | P , d P M | M p d p d m p ||
Chol . laal . vaa . . . ti . ya | thon . ta nuk ku | lam ka . nin . dhaai ||

P , d N d D M D | G M D N | S R N S ||
Thol . lai kal thu daik kum . | Thil lai . . | naa . dhaa . ||

S , r g N , N S R N | D D d n s | m g M d n S ||
Vil . . va . . lak . sha . | arch cha . . naa | pri . . . . yaa ||

(Nambi nitham)


4.) S , s r n S , P , d M p | ; , s r g M | p D N , d p ||
Shaan . tha . su bha. lak . sha . na | . . Pa su pa thee | Gi ri ja . pa thee ||

d N - R - n D - d M - D d - D | d n Srs n d N | s R , S ; ||
Nan. dhees . wa ra Sa baa pa thee | Kai. la.. sa U ma | pa . . thee . ||

D d G r s n d n s r s n d m | G m D d p d | d n s r N S ||
Powr na mi . . . ma dhi va . dha. na . | Sach chi dhaa.nan dha | Ru . . . paa . ||

P d n - n d - S n , N d p M | g P , G , r | S R G G ||
Gow . ri pa . ra . . mees va . raa | Ma hes . wa . raa | van dha nam . ||

(Nambi nitham)*******************


Pallavi

Nilakantaa Thri-neethraa paadha-malar thunai-Iyaa
Niranjani priyaa SaamaGana rasihaa

Anupallavi

Kaalamum OmNama ShivaaOm Namashivaa
Yena-chollum adiyeen-yenai kaaththarulaa krupaipuri

Mukthai Saahithyam

Shankaraa Gangaadharaa Sambho MahaaDevaa
Chanra Shekara Jegajeeva rakshagaa

Madhyama kalam

Pancha manthra naama vinodhaa
sanchalam ellai eni-thanjam thanjam || (Nilakanta)

Charanam

Nambi-nitham thozhutheen Ambighee Naadhaa ||

Eththukadai Swara Saahithyam.

1. Kaal-maari thaandavamaadum aanandha kuththaa ||(Nambi nitham)

2. Kaaraikkaal ammaikku arul-thandha Eswara || (Nambi nitham)

3. Kallaal archchiththa adiyaanukku arulinaai
Chollaal vaattiya thontanukkulam kanindhaai
Thollaikal thudaikkum Tillai Naadhaa
Vilva laksha archchanaa priyaa ||(Nambi nitham)

4. ShaanthaSubha lakshana Pasupathee Girijaapathee
Nandheeswara Sabaapathee Kailaasa Umapathee
Powrnami madhi-vadhana Sachchidhaa nandhaRupaa
Gowri Parameeswaraa Maheeswara Vandhanam || (Nambi nitham)