Song - Tillana of Krishna in Kundhalavarali

Ragam KundhalavaraaLi
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy
Pallavi

1. S ; M ; p d n d S ; | ; N , D , | ; P , M , ||
Thath . Theem . tha ri ki ta thom . | . ja . Nu . | . tha . theem . ||

2. S M S M p d n d S ; | D s n - D n d | P d p - M ; ||
Thath theem thath theem tha ri ki ta thom | ja nu tha - thi mi tha| tha ki ta - thom . ||

M m m - M m m - S S S ; | S , M , P | D , n d p ma s ||
thi ra naa-thi ra naa - Til laa naa . | naa . thru. thom | thaa . tha na thi ra naa ||
(Thath Thiim Thath Thiim)

Anupallavi

1. P ; S ; - N , d S ; | , M ; , S | , N ; , D ||

2. P P - S S - N D - S S | , M ; , S | , N ; , D ||

3. ppp - sss - ndd - S s S ; | s m M - Ss s | s n N - dd D ||

S , P , - P , p - S , S , | P s n - D n d | p d p - M M ||
(Thath Thiim Thath Thiim )

CharaNam

Sanjalam thudaiththu Sapadham niRaivaeRRa
Dhananjayanuk karuLiya Parththa Saaradhi
Panja PaNdavar Sahaayanae KrishNaa
Thanjam pugunthaen VeNuGana KrishNaa

S M ,- p n d p m - d D m n d S | s M - s n d p m | s M - s n d S ||
S M ,- ku kun tha ri tha -thaam. m n d S | tha thiim -ki Na thom tha .| s M - s n d S ||

s s M m - g s G s -s M - p n d | S s - N n - D | d - s n d p m S ||
Jam .Jam tha -gum. gum tha -s M - p n d | nam tha-kum thaa- thom | tha- tha thin gi na thom thaa ||
(Thath Thiim Thath Thiim)