Page History: Song - Mangalam Kriti of Devi Ashta Lakshmi in Sowraashtiram Ragam(Jagannaadhan Hari Priyae)

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Newer Revision »


Page Revision: 2011/01/02 00:37


Ragam Sowraashtiram
Talam Adi
Composer GanasaraswathyPallavi

Jegannaadhan Haripriyae Sri.Maha Lashmi-sakala
jeevajothi rupiNi nithyasubha mangaLam ||
(Jegannaadhan)

Anupallavi

Jebhathabha munivar bhakthar-naeya VaishNavi
jaadhimullai nidhamthuuvi thuthipaadi karamkuviththaenSaahithya Chittaaswaram

AdhiViira GajaVijaya DhanaDhaanya Santhaana
aanandha Aiswarya ashta Lakshmi-charaN ||
(Jegannaadhan)


CharaNam

poRkudam karam yendhum padhmaasana thiruchchelvi
paaRkatal vaasi Bhaakya Lashmi-yen
chinthaiamar SriDevi chandhran sodhari-Hari
manthra Ganapriyae ambihae thanjam-ammaa

Saahithya chittaaswaram ||
(Jegannaadhan)