Page History: Song - Kriti of Lord Rama in Hindolam (Saakshtaanga Namaskaaram)

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Newer Revision »


Page Revision: 2013/12/21 21:23Ragam Hindolam
Talam Adi
Composer GanasaraswathyPallavi.

Saakshtaanga Namaskaaram ninpushpa thiruvadi
Agalyai shaapavimoksha SriRama chanthraPrapo ||
(Saakshtaanga Namaskaaram)

Anupallavi.

Pakshkshamigak koNtu-unai ninthikkavum cheithaen
thaakshkshaNyam kaattuprapoa yenpizhai poRuththu


Chittaaswaram.

s M - g S n - d N - S M G | mgs – ndm -sn | d – SG mdn ||
nN – ngsnd – dD - dnddm | smgm - mndn | dsns - snsg ||
sG – gsndm – dnsg – S S | dN - dndmg | sgmd – M M ||
S ,s – S , s – D , d – N , n | ssn – nnd – dd | m – GM - dns ||
(Saakshtaanga Namaskaaram)

CharaNam 1.
Unmahimai aRiyaadha muutan naan Iyanae
Yen-agakkaN thiRanthu nal njaanam thanthaai Iyanae
Kopam thaNinthumana ShaanthikoL Iyanae
KuNasiilanae SathyaBaalanae Raghuvamsa Iyanae

Chittaaswaram ||
(Saakshtaanga Namaskaaram)

CharaNam 2.
Kowsalyaa thavachchelvamae SriRama RamaRama
Sowbhaagya varadhanae SriRama RamaRama
Bhakthakodi Ananthanae SriRama RamaRama
Yen-Athma NaadhaGana SriRama RamaRama

Chittaaswaram ||
(Saakshtaanga Namaskaaram)